zaloguj się   |   załóż konto   |

Ogólne zasady korzystania z biblioteki

1. Zasady i warunki korzystania ze zbiorów, stanowiących własność Powiatowej Biblioteki Publicznej w Rawie Mazowieckiej ul. Niepodległości 8, lub uzyskanych drogą wypożyczeń międzybibliotecznych, określa niniejszy Regulamin nadany przez jej Dyrektora.

2. Zbiory Biblioteki udostępniane są: 

3. Usługi Biblioteki są ogólnie dostępne i bezpłatne, z wyjątkiem opłat, pobieranych na podstawie art. 14 Ustawy o bibliotekach dnia 27 czerwca 1997 roku (Dz.U. Nr 85 poz. 539)

4. Wysokość opłat jest regulowana odpowiednim zarządzeniem Dyrektora Biblioteki, które stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.

5. Podstawą do korzystania ze zbiorów bibliotecznych jest osobiste zapisanie się do Biblioteki polegające na:

6. Za osobę niepełnoletnią odpowiadają zgodnie z przepisami rodzice bądź opiekunowie prawni, którzy podpisują wymienioną w pkt. 5 kartę zapisu - zobowiązanie, a także ponoszą wszelkie przewidziane w Regulaminie sankcje za przetrzymywanie, zagubienie lub zniszczenie materiałów bibliotecznych.

7. Zapisanie się do Biblioteki jest ważne w danym roku kalendarzowym. Wolę kontynuacji zapisu zgłasza czytelnik, co zostaje odnotowane na jego karcie bibliotecznej.

8. Czytelnik winien zabezpieczyć udostępnione materiały biblioteczne przed uszkodzeniem i zniszczeniem. W przypadku ich uszkodzenia, zniszczenia lub zagubienia zobowiązany jest pokryć spowodowane przez siebie straty w sposób ustalony przez Bibliotekę.

9. Biblioteka udziela na życzenie czytelnika informacji bibliotecznych, bibliograficznych i rzeczowych, wykorzystując do tego wszelkie dostępne źródła informacji.

10. Za niektóre usługi informacyjne: korzystanie z Internetu, wydruki informacji komputerowych oraz za usługi kserograficzne Biblioteka pobiera ustaloną opłatę, którą określa załącznik nr 1.

11. We wszystkich pomieszczeniach Biblioteki obowiązuje bezwzględny zakaz: