zaloguj się   |   załóż konto   |

Korzystanie z internetu

1. Powiatowa Biblioteka Publiczna udostępnia czytelnikom zasoby sieci INTERNET jako dodatkowe źródło informacji.

2. Stanowisko komputerowe w Bibliotece służy do samodzielnego wyszukiwania informacji do celów: dydaktycznych, edukacyjnych oraz naukowo – badawczych.

3. Za korzystanie z Internetu pobierana jest opłata, której wysokość określa załącznik nr 1 do Regulaminu.

4. Po zapoznaniu się z Regulaminem, użytkownik kupuje u bibliotekarza bilet oraz wpisuje się do zeszytu odwiedzin (akceptując tym samym niniejszy Regulamin).

5. Maksymalny czas pracy przy stanowisku komputerowym wynosi  1 godzinę. W przypadku braku osób zainteresowanych pracą przy komputerze czas może zostać wydłużony.

6. Przy stanowisku komputerowym - którego nie można zmieniać - mogą znajdować się maksymalnie 2 osoby.

7. Korzystać można tylko z zainstalowanych programów. Zabrania się instalowania innych programów i dokonywania zmian w już istniejących oprogramowaniach i ustawieniach systemowych.

8. Zabrania się wykorzystywania komputerów Powiatowej Biblioteki Publicznej do tworzenia, poszukiwania, pozyskiwania lub rozpowszechniania treści: rasistowskich, pornograficznych lub jakichkolwiek innych sprzecznych prawem lub uznawanych powszechnie za niemoralne lub obraźliwe.

9. Wyszukiwane dane mogą być zapisane na dyskietce.

10. Pracownicy biblioteki mają prawo do kontroli czynności wykonywanych przez użytkownika przy komputerze oraz zawartości otwieranych stron. W przypadku naruszenia zasad użytkowania bibliotekarz ma prawo do natychmiastowego przerwania pracy użytkownika.

11. Użytkownik ma obowiązek poinformować bibliotekarza o wszystkich uszkodzeniach sprzętu i systemu w momencie ich zauważenia.

12. Za wszelkie mechaniczne uszkodzenia sprzętu komputerowego i oprogramowania odpowiada finansowo użytkownik. Jeśli jest niepełnoletni, wówczas odpowiedzialność ponoszą jego rodzice lub opiekunowie.