zaloguj się   |   załóż konto   |

Postanowienia końcowe

1. Czytelnik zobowiązany jest do zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu i stosowania do zawartych w nim postanowień.

2. Rozstrzyganie kwestii szczegółowych, nie regulowanych postanowieniami Regulaminu należy do kompetencji Dyrektora Biblioteki lub upoważnionej przez niego osoby.

3. Osoby, które nie stosują się do postanowień niniejszego Regulaminu, mogą zostać pozbawione prawa korzystania z Biblioteki przez jej Dyrektora lub upoważnioną przez niego osobę.