zaloguj się   |   załóż konto   |

Załącznk nr 1

CENNIK USŁUG BIBLIOTECZNYCH

Kserokopie:

Korzystanie z Internetu:

Wydruki:

Przepisywanie i redagowanie tekstu:

Bibliotekarz zastrzega sobie prawo odmówienia kserowania, gdy wykonuje bieżące czynności biblioteczne (m.in. obsługa czytelników, internautów)

Dokumenty drukuje wyłącznie bibliotekarz.

 


 OPŁATY ZA PRZEKROCZENIE TERMINU
ZWROTU WYPOŻYCZONYCH NA ZEWNĄTRZ KSIĄŻEK

1. Biblioteka pobiera 1,00 zł za każdy dzień przekroczenia terminu zwrotu 1 książki udostępnionej z Wypożyczalni.

2. Czytelnik, do którego Biblioteka wysłała upomnienie w sprawie zwrotu książek, pokrywa ich koszty.

Koszty upomnień wynoszą:

I upomnienie - 4,00 zł

II upomnienie - 6,00 zł

III upomnienie - 8,00 zł

Opłata za monit telefoniczny - 2,00 zł

3. Za szkody wynikłe z zagubienia, uszkodzenia lub zniszczenia ksiązki odpowiada czytelnik, ponosząc z tego tytułu stosowne opłaty: wpłata ekwiwalentu pieniężnego bądź odkupienie książki po aktualnej cenie rynkowej.

4. Opłaty przyjmowane są za pokwitowaniem. Pokwitowanie otrzymuje czytelnik, jako dowód uiszczenia opłaty.

5. Fundusze, uzyskane z opłat za przekroczenie terminu zwrotu wypożyczonych książek, są wykorzystywane na zakup nowości wydawniczych.

6. W uzasadnionych przypadkach czytelnik ma prawo odwołania się do Dyrektora Biblioteki.